اعضای افتخاری انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی

ردیفنام و نام خانوادگیشرکتسال عضویتشماره عضویتسمتوب سایت شرکت
۱سید محمد امینیگروه کارشناسان ایران۱۴۰۱۱کارشناس ارشدigx.ir