اعضای تشکلی انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی

ردیفنام تشکلزمینه فعالیتسال تاسیسسال عضویتشماره عضویتمدیر عامل / رئیسوب سایت
۱انجمن مدیریت کیفیت ایرانآموزشی، پژوهشی و ارتباطی۱۳۷۶۱۴۰۱۱فرزین انتصاریانwww.iranqms.com
۲موسسه حامیان رشد و بالندگیفعالیت های اجتماعی داوطلبانه۱۳۹۳۱۴۰۱۲زهرا محمدی نژادwww.hrvb.ir
۳انجمن مدیران صنایعاعتلای صنعت وکارآفرینی،تشویق سرمایه گذاری درصنعت، گسترش روابط صنعتی۱۳۵۷۱۴۰۲۳محسن خلیلی عراقیwww.amsiran.com