اعضای تشکلی انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی

ردیفنام تشکلزمینه فعالیتسال تاسیسسال عضویتشماره عضویتمدیر عامل / رئیسوب سایت
۱انجمن مدیریت کیفیت ایرانآموزشی، پژوهشی و ارتباطی۱۳۷۶۱۴۰۱۱فرزین انتصاریانwww.iranqms.com
۲موسسه حامیان رشد و بالندگیفعالیت های اجتماعی داوطلبانه۱۳۹۳۱۴۰۱۲زهرا محمدی نژادwww.hrvb.ir
۳انجمن مدیران صنایعاعتلای صنعت وکارآفرینی،تشویق سرمایه گذاری درصنعت، گسترش روابط صنعتی۱۳۵۷۱۴۰۲۳محسن خلیلی عراقیwww.amsiran.com
۴اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایرانتامین تدارک نیاز کارگران کشور۱۳۵۰۱۳۹۱۴حسن رسولیwww.emkan.co.ir
۵اتحادیه کارخانجات تولید لوله و پروفیل فولادی ایرانیانتولید و توزیع۱۳۵۰۱۳۹۱۵عباس وطن پورwww.sandika.com
۶انجمن صنایع چینی ایرانتولید ظروف چینی غذاخوری۱۳۸۰۱۳۹۱۶عباسعلی قصاعیwww.chiniiran.com
۷اتحادیه مالکان کشتی ایرانکشتی رانی و کشتی داری۱۳۸۶۱۳۹۱۷حسین داحجمیwww.irsou.com
۸اتاق مشترک ایران و اکراینبرقراری ارتباط با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها۱۳۷۰۱۳۹۱۸سادینا آبائیwww.iujcc.com
۹انجمن حسابرسان خبره ایرانتشکل حرفه ای حسابداری۱۳۵۰۱۳۹۱۹غلامرضا سلامیwww.iica.com
۱۰بنیاد پروفسور حسابیپژوهشی۱۳۵۶۱۳۹۱۱۰ایرج حسابیwww.hessaby.com
۱۱مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامیتحقیقات و اطلاع رسانی برای ۵۴ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی۱۳۸۵۱۳۹۱۱۱مهدی فاحریwww.icric.com
۱۲انجمن صنایع روغن نباتی ایرانایجاد بازار رقابتی سالم بازارهای داخلی و خارجی۱۳۷۵۱۳۹۱۱۲محمد عباسعلی پورwww.ivoia.com
۱۳تعاونی فراوری روغن و دانه های روغنی ایرانتامین مواد اولیه کارخانجات۱۳۸۵۱۳۹۱۱۳غلامحسین ارمغانwww.fard-oil.ir
۱۴کانون انجمن های صنایع غذایی ایرانبرنامه‌ریزی برای ارائه الگوها و طرح‌های کارشناسی و موثر جهت توسعه بهره‌وری و بهبود صنایع غذایی کشور۱۳۸۲۱۳۹۱۱۴محمد مرتضویwww.ifif.ir
۱۵اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراقاتاق بازرگانی مشترک۱۳۷۰۱۳۹۱۱۵یحیی آل اسحاقwww.ir-iqcc.ir
۱۶شورای بازرگانی ایران و ترکیه - گروه صنعتی معدنی پارس تعاونمدیریت معادن سولفات سدیم، زغال سنگ و شرکتهای وابسته۱۳۵۲۱۳۹۱۱۶سید جلال ابراهیمیwww.parstaavon.ir
۱۷اتاق بازرگانی صنایع معادن کشاورزی استان یزدفعالیت های مرتبط با اتاق ایران۱۳۸۵۱۳۹۱۱۷محمد رضا قمیwww.yazdccima.ir
۱۸اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانمشاوره اقتصادی، صدور کارت بازرگانی و آموزش۱۳۷۵۱۳۹۱۱۸محسن جلال پورwww.otagh-bazargani.com