اعضای حقیقی انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی

ردیفنام و نام خانوادگیشرکتسال عضویتسمتوب سایت شرکت
۱محمد حجت پناهبهستان پخش نوین آوران۱۳۹۱دکترای پزشکیwww.behestanpakhsh.com
۲سید سعید امامیانجمن مدیریت کیفیت۱۳۹۱کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیwww.iranqms.com
۳کیانوش امیریگانهموسسه رده بندی آسیا۱۳۹۱کارشناسی ارشد MBAwww.asiaclass.org
۴سید محمد ابراهیم علویسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان۱۳۹۱کارشناس ارشد تجارت الکترونیکwww.kerman.mporg.ir
۵صادق سمیعیبلیران -بازرسی بین المللی۱۳۹۱کارشناسی ریاضیات - آمارwww.boliran.ir
۶سید محمد جواد فیض اصفهانیفابیس - داروسازی ایران هورمون۱۳۹۱کارشناس ارشد MBAwww.fabis-co.com
۷رامبد باران دوسترادیو اقتصاد۱۳۹۱دکترای مدیریت صنعتیwww.radioeqtesad.com
۸محمد رضا کیانیسرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)۱۳۹۱کارشناس ارشد مدیریت دولتیwww.ssic.ir
۹غلامرضا بیاتمرکز آموزش مدیریت دولتی۱۳۹۱دکترای اقتصادwww.lms.smtc.ac.ir
۱۰محمد سمیعیاتحادیه مالکان کشتی ایران۱۳۹۱کارشناس ارشد علوم دریاییwww.irsou.com
۱۱سیده فاطمه مقیمیمدیریت دفتر توسعه کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف۱۳۹۱دکتری مدیریت تحولwww.karafarini.sharif.ir
۱۲زهرا فریام منشبانک کارآفرین۱۳۹۱کارشناسی حسابداریwww.karafarinbank.ir
۱۳محمد جواد داودیموسسه حقوقی بین المللی پترو پردیس۱۳۹۱دکترای حقوق خصوصیwww.petropardis.ir
۱۴پیمان دیانیصنعتی بوتان۱۳۹۱کارشناسی ارشد مدیریت MBAwww.butaneindustrial.com
۱۵ناقد سواعدیموسسه رده بندی آسیا۱۳۹۱کارشناسی ارشد سازه های دریاییwww.asiaclass.org