اعضای موسس انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی

ردیفنام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگی
۱محسن خلیلی عراقی۷سید حسین سلیمی
۲فرزین انتصاریان۸بهنوش امیر یگانه
۳سعید جابر انصاری۹جهانبخش شیرازی
۴علی نقیب۱۰احمد شعبانی فرد
۵محمد مهدی راسخ۱۱حسین حقگو
۶نصراله محمد حسین فلاح۱۲رحمان حسنی