نرم افزار خودارزیابی اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی

 

Business Ethics Self-Assessment Software

در راستای اجرای یکی از برنامه های کمیته پژوهش تحت عنوان تهیه نرم افزار خودارزیابی اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی، طراحی این نرم افزار با همکاری شرکت گروه کارشناسان ایران به عنوان یکی از اعضا موسس انجمن اخلاق کسب و کار انجام شد. عملیاتی نمودن این نرم افزار پس از تعیین مبانی و معیارهای نظام مدیریت اخلاقی صورت انجام می شود.