عضویت حقوقی :

سازمان ها و بنگاه های رسمی ثبت شده در کشور و خارج از کشور که اساسنامه و اصول و ارزش های تبیین شده انجمن را می پذیرند.

عضویت حقیقی :

افرادی که از نظر دانش علمی و تجربیات علمی و امکانات خود قادرند در توسعه و ترویج اخلاق حرفه ای و اخلاق کسب و کار مصدر خدماتی باشند، پس از پذیرفتن اساسنامه و اصول و ارزش های تبیین شده در انجمن می توانند به عنوان عضو حقیقی به عضویت انجمن درآیند.

عضویت تشکلی :

اعضایی هستند که خود دارای عضو می باشند مانند اتاق های بازرگانی، تشکیلات کارفرمایی، انجمن ها، اتحادیه ها، سندیکاهای صنفی و مشابه آن که اساسنامه و اصول و ارزش های تبیین شده انجمن را می پذیرند.

عضویت افتخازی:

شخصیت های حقیقی ایرانی و خارجی که در زمینه های اخلاق کسب و کار و اخلاق حرفه ای دارای حسن شهرت و حائز سوابق علمی و تجربی قابل توجه باشند، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند بنا به پیشنهاد یکی از اعضاء هیات مدیره و تصویب هیات مدیره این شورا می توانند به عضویت افتخاری انجمن درآیند.