مدارک مورد نیاز برای عضویت تشکل ها

در صورت تائید هیات مدیره برای عضویت آن تشکل شایسته است مدارک زیر ارائه گردد :

۱- درخواست کتبی انجمن  به امضای رئیس هیات مدیره یا دبیر کل.

۲- تکمیل فرم عضویت .

۳-تصویر مجوز فعالیت .

۳-تصویر آخرین روزنامه رسمی.

۴-معرفی نامه نماینده.

۵- قبول و پذیرش کتبی اساسنامه ، مرامنامه  و آئین نامه عضویت انجمن توسط رئیس هیات مدیره یا نماینده معرفی شده .

خواهشمند است مدارک فوق را پس از تکمیل به دفتر انجمن ارسال نمائید .

فرم عضویت تشکل ها