مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی (شرکت / سازمان)

در صورت تائید هیات مدیره برای عضویت متقاضی شایسته است مدارک زیر ارائه گردد :

۱- درخواست کتبی  متقاضی .

۲- تکمیل فرم عضویت .

۳-معرفی نامه نماینده انجمن (غیر از مدیرعامل) .

۴- قبول و پذیرش کتبی مرامنامه و آئین نامه عضویت انجمن توسط مدیرعامل یا نماینده معرفی شده .

۵- پرداخت ورودیه و حق عضویت  سالیانه به بر اساس یکی مبالغ  زیر به حساب جاری انجمن نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت کد ۶۳۲۵۵  به شماره ۸۶۲۵۰۸۳۸۳۸ به نام صاحبان حساب آقایان حسنی و نقیب .

نوع عضویت ورودیه (ریال) حق عضویت (ریال)
اصناف ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰

 

خواهشمند است مدارک فوق را تکمیل و به دفتر انجمن ارسال نمائید .

تکمیل فرم عضویت اشخاص حقوقی (شرکت / سازمان)