مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی

در صورت تائید هیات مدیره برای عضویت متقاضی شایسته است مدارک زیر ارائه گردد :

۱- درخواست کتبی  متقاضی .

۲- تکمیل فرم عضویت .

۵- قبول و پذیرش کتبی اساسنامه ، مرامنامه  و آئین نامه عضویت انجمن.

۶- پرداخت ورودیه و حق عضویت  سالیانه به بر اساس یکی مبالغ  زیر به حساب جاری انجمن نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت کد ۶۳۲۵۵  به شماره ۸۶۲۵۰۸۳۸۳۸ به نام صاحبان حساب آقایان حسنی و نقیب .

نوع عضویت ورودیه (ریال) حق عضویت (ریال)
حقیقی ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰

 

خواهشمند است  پس از تکمیل مدارک فوق آن را به دفتر انجمن ارسال نمائید .

فرم عضویت اشخاص حقیقی

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • مقطع تحصیلیرشته تحصیلیدانشگاهتاریخ شروعتاریخ خاتمه 
  • نام سازمانسمتشروعخاتمه 
  • عنوان دورهبرگزار کنندهتاریخ برگزاریمدت دوره 
  • عنوان دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری