عضویت در انجمن

انواع عضویت در انجمن در چهار گروه به شرح زیر می‌باشد:

۱- اعضاء حقیقی :

افرادی که از نظر دانش علمی و تجربیات عملی و امکانات خود قادرند در توسعه و ترویج اخلاق حرفه‌ای و اخلاق کسب و کار مصدر خدماتی باشند، پس از پذیرفتن اساسنامه و اصول و ارزش‌های تبیین شده در انجمن می‌توانند به عنوان عضو حقیقی به عضویت انجمن درآیند.

۲-اعضای حقوقی :

سازمان‌ها و بنگاه‌های رسمی ثبت شده در کشور و ایرانی خارج از کشور که اساسنامه و اصول و ارزش‌های تبیین شده انجمن را می‌پذیرند.

۳-اعضاء حقیقی :

شخصیت‌های حقیقی ایرانی و خارجی که در زمینه‌های اخلاق کسب و کار و اخلاق حرفه‌ای دارای حسن شهرت و حائز سوابق علمی و تجربی قابل توجه باشند، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده باشند بنا به پیشنهاد یکی از اعضاء هیات مدیره و تصویب هیات مدیره می‌توانند به عضویت افتخاری انجمن درآیند.

۴- اعضاء حقیقی :

اعضایی هستند که خود دارای عضو می‌باشند مانند اتاق‌های بازرگانی، تشکیلات کارفرمایی، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاهای صنفی و مشابه آن که اساسنامه ، مرامنامه ، بیانیه های راهبردی و مقررات انجمن را قبول و بصورت کتبی می‌پذیرند.