• درخواست کتبی متقاضی ( به جزء اعضاء افتخاری ).
  • پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه به جزء در خصوص اعضاء افتخاری
  • برخورداری از “حسن شهرت و عدم اشتهار به سوء شهرت ” در موضوعات اخلاق کسب و کار
  • قبول و پذیرش کتبی آئین نامه و مرامنامه مصوب انجمن.
  • قبول شرایطی که به موجب این آئین نامه و یا مصوبات بعدی مجامع عمومی یا هیئت مدیره برای اعضاء تعیین و مصوب میگردد.

هر یک از اعضاء تشکلی، حقوقی و حقیقی سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد. این مبلغ علاوه بر مبلغی است که اعضاء در هنگام شروع عضویت (ورودیه) پرداخت می‌نمایند و میزان آن نیز توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود.

تبصره۱:تمدید عضویت منوط به بقای شرایط فوق الذکر و احراز آن توسط کمیته عضویت می باشد
تبصره۲: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند
تبصره۳ :اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند

عضویت اعضاء در یکی از موارد زیر با تصویب هیئت مدیره خاتمه می‌یابد :

  • استعفای کتبی عضو
  • عدم پرداخت حق عضویت سالانه علیرغم حداقل دو بار اخطار کتبی
  • فوت اعضاء حقیقی یا انحلال اعضای تشکلی و حقوقی
  • رعایت نشدن اساسنامه و مرامنامه و مقررات انجمن توسط اعضاء
  • اعلام کتبی مراجع قانونی ذیصلاح و دادگاه‌ها در مورد عدم صلاحیت عضویت هر یک از اعضاء