الف – تشکیل کمیته عضویت:

برای رسیدگی به تقاضاهای داوطلبان و قبول عضویت آنان کمیتۀ عضویت متشکل از دبیرکل و  دو نفر  از اعضای هیات مدیره  بنابر انتخاب  هیات مدیره تشکیل می گردد .
تبصره۱: امور اجرایی عضویت توسط دبیرخانه انجام  و پرونده ها پس از  آماده سازی در جلسات  هفتگی  و یا نوبه ای کمیته عضویت  (بنابر اقتضاء) طرح و صورتجلسات  تنظیمی جهت تائید یا اصلاح و تنفیذ هیات مدیره توسط دبیرکل در جلسات مربوطه مطرح می گردد.
تبصره۲: افراد منتخب کمیته عضویت  برای  یک دوره  دو ساله انتخاب می گردند لیکن تمدید مکرر افراد  انتخابی بلامانع است.

ب – وظایف کمیته عضویت:

۱-بررسی درخواست عضویت متقاضی (اعم از تشکلی، حقوقی، حقیقی )با توجه به شرایط و صلاحیت‌های لازم داوطلبان عضویت (مندرج در ماده ۲  آئین نامه) جهت تائید و یا رد و پیشنهاد آن به هیات مدیره برای تصمییم گیری نهائی جهت پذیرش یا عدم پذیرش آنها.
۲-کمیته عضویت مکلف است  در هنگام اعطای عضویت به اعضاء ، بر اساس تقاضاهای متقاضیان  و رسیدگی تطبیقی به ظرفیت ها ، پتانسیل ها، علاقمندی هاو تجارب اعضاء نسبت به تعیین کمیسیون یا کمیسیونهای متناسب با حوزه فعالیت آنها نیز اقدام نماید.
تبصره۱: هر عضو مکلف است مراتب قبول عضویت در یک کمیسیون را (بر اساس آئین نامه تشکیل کمیسیونهای تخصصی) مورد پذیرش قرار داده و مراتب را کتبا” اعلام نماید.
۳- تهیه پیش نویس تفاهم نامه  منعقده جهت مبادله با  تشکل ها/ اعضاء تشکل ها  و پیشنهاد آن به هیات مدیره.
۴-تهیه پیشنهادات مربوط به اصلاح آئین نامه عضویت به هیات مدیره و اصلاحات  احتمالی اساسنامه  به مجمع عمومی از طریق هیات مدیره.
۵-پیشنهاد سیاست های اجرائی مربوط به عضویت  و راهکارهای تحقق بند (ب-۳) ماده (۹) اساسنامه.
۶– تصویب روش‌های اجرایی برای نگهداری اعضاء و تشویق آنان به فعالیت در انجمن و توجه و بررسی پیشنهادهای اعضاء .
۷ –  پیشنهاد  میزان ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضاء به هیات مدیره .
۸–   پیشنهاد ، بررسی و اظهارنظر در مورد تعلیق و یا سلب عضویت اعضاء .
۹ – بررسی و تایید فهرست اسامی اعضاء که حق شرکت در مجامع رسمی انجمن را دارا  می باشند.

ج – فرایند رسیدگی به درخواستها:

۱-تقاضای عضویت اعضای تشکلی و حقوقی و حقیقی باید کتباً به انجمن تسلیم گردد و براساس آئین نامه عضویت انجمن پس از بررسی و ارزیابی و تایید کمیته مربوطه  و قبولی هیئت مدیره به عضویت انجمن پذیرفته می‌شوند.
۲-برای رسیدگی به تقاضاهای متقاضیان و قبول عضویت آنان، موضوع در جلسه هیات مدیره طرح و پس از بررسی های لازم ، پذیرش متقاضی  حداقل با ۴ رای مخفی  اعضای هیات مدیره امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۱: تصمیم نهائی در پذیرش یا عدم پذیرش متقاضیان عضویت توسط هیئت مدیره اتخاذ می‌گردد.
تبصره ۲: در اجرای وظایف محوله  به موجب اساسنامه ،  هیات مدیره در حوزه عضوگیری نقش استصوابی داشته  و در هر حال آراء و مصوبات هیات مدیره  مادامی که در تعارض  با اساسنامه  و مصوبات مجامع عمومی عادی نباشد  برای ارکان دبیرخانه و اعضاء لازم الاجراست.

د- فرایند عدم پذیرش عضویت:

۱- در صورتی که نظر هیات مدیره عدم پذیرش  عضویت متقاضی باشد رای برای یک سال  لازم الاجراست و متقاضی می‌تواند پس از یک سال مجدداً تقاضای عضویت نماید و کمیته عضویت  و هیات مدیره  بدون توجه به نظر قبلی ، نسبت  به بررسی درخواست و احراز شرایط  بر اساس وضعیت حال اقدام می نماید.
۲- انجمن مکلف است برای توانمند سازی متقاضیانی که درخواست عضویت آنها  مورد پذیرش واقع نگردیده است  و نیز احراز شرایط  حداقلی و لازم در متقاضیان  احتمالی برای پذیرش عضویت نسبت به ایجاد یک مرکز رشد  استقرار نظام  اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی اقدام نماید.
تبصره۱: چگونگی ایجاد مرکز مذکور و نحوه اداره آن ، خدمت دهی به متقاضیان و تعاملات مادی و معنوی با خدمت گیران آن به موجب دستورالعملی است که در اجرای این ماده توسط کمیته انتصابات  پیشنهاد  و به  تصویب هیات مدیره می رسد.
تبصره ۲: مرکز رشد مذکور مکلف است نسبت به تدوین  نظام  احراز شایستگی های اخلاقی ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی و پس از تشکیل کانون احراز شایستگی ها  از بین اعضای موجود موسسه نسبت به تربیت ممیزان و ارزیابان  مورد نیاز  برای احراز شایستگی ها اقدام نماید.
تبصره ۳: پس از تاسیس  و راه اندازی مرکز رشد اعطای عضویت  یا تمدید آن منوط به داشتن گواهینامه احراز شایستگی های اخلاقی از کانون مذکور خواهد بود.
تبصره ۴: کانون مذکور  در ارائه  خدمات مشاوره ای و ممیزی  به بنگاهها و تشکل ها در چارچوب دستورالعمل های فوق الاشاره مجاز است.

ه- حل اختلاف بین متقاضی و کمیته عضویت  (رسیدگی به اعتراضات متقاضیان):

درصورت بروز  اختلاف نظر بین اعضاء کمیته عضویت  با فرد متقاضی و اعتراض عضو به نظر کمیته، موضوع در هیات مدیره  مطرح  و تصمیم نهائی  هیئت مدیره  برای طرفین لازم الاجراست.