• صدور کارت عضویت
  • عضو در تارنمای رسمی انجمن.
  • دریافت خدمات ارزیابی، مشاوره‌ای، آموزشی و پژوهشی مرتبط با اخلاق حرفه‌ای ، اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی.
  • اخذ تخفیفات ویژه برای شرکت در گردهمایی ها ، جشنواره ها و دیگر برنامه های برگزار شده توسط انجمن.
  • بسترسازی و حمایت از اعزام عضو و یا نماینده وی به گردهمایی های موضوع فعالیت انجمن در داخل و خارج از کشور.
  • حمایت اداری و معنوی از عضو دردستگاههای حاکمیتی .
  • معرفی اعضای برتر تحت عنوان پیشگامان اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی بصورت رویداد سالیانه یا نوبه ای .
  •  بستر سازی امکان مشارکت عضو در اداره انجمن از طریق عضویت در کمیسیونهای تخصصی و یا کاندیداتوری در هیات مدیره .
  • ارائه خدمات توانمند سازی عضو حقیقی، حقوقی و تشکلی در حوزه اخلاق کسب و کار و استقرار نظام مسئولیت اجتماعی