مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی

در صورت تائید هیات مدیره برای عضویت متقاضی شایسته است مدارک زیر ارائه گردد :

۱- درخواست کتبی  متقاضی .

۲- تکمیل فرم عضویت .

۵- قبول و پذیرش کتبی اساسنامه ، مرامنامه  و آئین نامه عضویت انجمن.

۶- پرداخت ورودیه و حق عضویت  سالیانه به بر اساس یکی مبالغ  زیر به حساب جاری انجمن نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت کد ۶۳۲۵۵  به شماره ۸۶۲۵۰۸۳۸۳۸ به نام صاحبان حساب آقایان حسنی و نقیب .

نوع عضویت ورودیه (ریال) حق عضویت (ریال)
حقیقی ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰

 

خواهشمند است  پس از تکمیل مدارک فوق آن را به دفتر انجمن ارسال نمائید .

 

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی(شرکت / سازمان)

در صورت تائید هیات مدیره برای عضویت متقاضی شایسته است مدارک زیر ارائه گردد :

۱- درخواست کتبی  متقاضی .

۲- تکمیل فرم عضویت .

۳-تصویر آخرین روزنامه رسمی.

۴-معرفی نامه نماینده انجمن (غیر از مدیرعامل) .

۵- قبول و پذیرش کتبی اساسنامه ، مرامنامه  و آئین نامه عضویت انجمن توسط مدیرعامل یا نماینده معرفی شده .

۶- پرداخت ورودیه و حق عضویت  سالیانه به بر اساس یکی مبالغ  زیر به حساب جاری انجمن نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت کد ۶۳۲۵۵  به شماره ۸۶۲۵۰۸۳۸۳۸ به نام صاحبان حساب آقایان حسنی و نقیب .

نوع عضویت ورودیه (ریال) حق عضویت (ریال)
اصناف ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰
حقوقی( بنگاه های اقتصادی ۱تا ۵۰ نفر پرسنل) ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰
حقوقی( بنگاه های اقتصادی ۵۱تا ۱۵۰ نفر پرسنل) ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸،۰۰۰،۰۰۰
حقوقی( بنگاه های اقتصادی ۱۵۱ تا ۵۰۰ نفر پرسنل) ۱۶،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴،۰۰۰،۰۰۰
حقوقی(بنگاه های اقتصادی بالاتر از ۵۰۰ نفر) با تصویب  هیات مدیره با تصویب  هیات مدیره

 

خواهشمند است مدارک فوق را تکمیل و به دفتر انجمن ارسال نمائید .

 

مدارک مورد نیاز برای تشکل ها

در صورت تائید هیات مدیره برای عضویت آن تشکل شایسته است مدارک زیر ارائه گردد :

۱- درخواست کتبی انجمن  به امضای رئیس هیات مدیره یا دبیر کل.

۲- تکمیل فرم عضویت .

۳-تصویر مجوز فعالیت .

۳-تصویر آخرین روزنامه رسمی.

۴-معرفی نامه نماینده.

۵- قبول و پذیرش کتبی اساسنامه ، مرامنامه  و آئین نامه عضویت انجمن توسط رئیس هیات مدیره یا نماینده معرفی شده .

۶- پرداخت ورودیه و حق عضویت  سالیانه به بر اساس قرارداد منعقده با تشکل به حساب جاری انجمن نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت کد ۶۳۲۵۵  به شماره ۸۶۲۵۰۸۳۸۳۸ به نام صاحبان حساب آقایان حسنی و نقیب .

 

خواهشمند است مدارک فوق را پس از تکمیل به دفتر انجمن ارسال نمائید .