مسئولیت اجتماعی شرکتها

مسئوليت اجتماعي شركتها راهی برای سودمندی شركتها

0

مسئولیت اجتماعی شرکتها راهی برای سودمندی شرکتها

فعالیت اقتصادی و کسب سود تنها بعد یک شرکت اقتصادی به شمار نمیآید چرا که شرکت به عنوان سازمانی مطرح است که دارای ارزشهای سازمانی مختلفی است لذا مفهوم و کارکرد مسئولیت اجتماعی با فرهنگ و ارزشهای هر سازمانی همخوانی دارد و این نوع مسئولیت فراتر از وظایف رسمی و قانونی شرکتها میباشد. از این رو مسئولیت اجتماعی شرکت مدلی از فعالیتهای کسب و کار است که به شرکت کمک میکند که از یک طرف از نظر اجتماعی و به ویژه به خاطر تاثیرات احتمالی خود در جامعه و محیط پاسخگو باشد و از طرف دیگر در توسعه پایدار مانند رفاه جامعه مشارکت جدی داشته باشد. مسئولیت اجتماعی شرکتی در واقع نوعی تعهد کسب و کار بر اجرا و پیگیری آن دسته از فعالیتهایی است که از نظر اهداف و ارزشهای جامعه مطلوب و مفید هستند ، لذا مسئولیت اجتماعی شرکتها وظیفه ای است بر عهده شرکتها. امروزه بر کسی پوشیده نیست که ارتباطی دو طرفه بین شرکت و جامعه وجود دارد و هرگاه شرکتها در مسیر ارائه کمک و حمایت از جامعه تلاش و نقش آفرینی کرده اند جامعه نیز از طرق مختلف شرایط لازم برای کسب سود توسط شرکت و توسعه و پیشرفت آن شرکت را فراهم میکند در نتیجه مسئولیت اجتماعی هم برای خود شرکت و هم برای اجتماع سودمند است. بعنوان مثال ذی نفعان جامعه از شرکتهای اقتصادی انتظار دارند اخلاق را در کسب و کار و فعالیتهای تجاری خود رعایت کنند و به تبع آن مشتریان نیز ترجیح میدهند از شرکتهایی که نسبت به مسئولیت اجتماعی خود توجه دارند و کوشا هستند، خرید کنند به همین جهت شرکتهای پیشرو و نام آور در جهان غرب همواره کوشیده اند میان فعالیت اقتصادی و دغدغه های اجتماعی نوعی تعادل ایجاد کنند و مسئولیت اجتماعی خود را . جدی بگیرند چرا که این شرکتها به اهمیت ارتباط میان علامت تجاری خود با مسئولیت اجتماعی خود واقفاند زیرا مسئولیت اجتماعی آنشرکت نه تنها در میان جامعه و ذی نفعان نسبت به برند شرکت آگاهی ایجاد میکند بلکه تصویری مثبت از آن برند را در اذهان عمومی جامعه پدید می آورد. این موضوع از یک سو عملکرد مالی شرکت را تحت تاثیر جدی قرار میدهد و آن را بهبود میبخشد و از سوی دیگر به تقویت ذینفعان و در شکلی فراگیرتر به حفظ و تقویت جامعه میانجامد. در واقع سرمایه گذاری در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت برخلاف پندار برخی نه تنها اقدامی هزینه بر نیست. بلکه اقدامی مبتنی بر راهبردی آینده نگر در جهت ایجاد یک مزیت رقابتی برای آنشرکت و سایر رقبای خود در کمک به توسعه جامعه است. در این یادداشت بر آن شدم که نگاهی کوتاه به تبعات مثبت اقتصادی مسئوولیت اجتماعی شرکتی داشته باشم، امید به روزی که شرکتهای بی توجه ایرانی به این امر گوشه چشمی داشته باشند و اگر به آن از بعد امری خدا پسندانه نگاه نمیکنند به امری سودمند در فعالیتهای اقتصادی خود نگاه کنند نه هزینه بر .

 رحمان حسنی دبیر انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.