اعضای کارگروه اخلاق و کمیسیون حقوق بشر اسلامی

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
۱سید ضیا الدین خرمشاهی دبیرکارگروه
۲فریده طهعضو کارگروه
۳مهندس صارمیعضو کارگروه

آخرین مطالب کارگروه اخلاق و کمیسیون حقوق بشر اسلامی