برنامه های کمیته آموزش

  • شناسایی مراکز فعال، اساتید، کارشناسان و صاحب‏نظران در زمینه آموزش اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی در سطح ملی و بین‏المللی و دعوت از آن‌ها جهت همکاری؛
  • طراحی شیوه‏ها و بسترهای آموزش در ارتباط با موضوعات اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی اعم از حضوری و مجازی متناسب با نیاز هر یک از گروه‏های مخاطب؛
  • آموزش مبانی، مدل‏ها و استانداردهای مرتبط با حوزه‏های اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی در سطح فرد و سازمان؛
  • به روزآوی مداوم محتوا و شیوه‏های آموزش مرتبط با حوزه‏های اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی؛
  • اعطاء گواهینامه‏های معتبر برای دوره‏های آموزشی مرتبط با حوزه‏های اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی؛
  • سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی برگزار شده و ارائه گواهینامه اثربخشی مبتنی بر بازخوردهای دریافت شده از سیستم‌های طراحی شده در این زمینه؛
  • برگزاری همایش‌ با هدف ارائه دستاوردهای حاصل از آموزش‌های مرتبط