برنامه های کمیته تامین مالی

  • طراحی سازوکار گردآوری حق عضویت از اعضا و پیگیری دریافت به هنگام
  • طراحی سازوکار دریافت درآمد از ارائه خدمات انجمن شامل؛ آموزش، مشاوره، پژوهش، استقرار‌ استاندارد و سیستم، ارزیابی، داوری و …؛
  • توسعه روش‌های تامین موقت و پایدار منابع مالی شامل کمک‌های بلاعوض از نهادهای قانونی و تشکل‏ها
  • حصول اطمینان از انطباق عملکرد مالی کمیته‌ها با بودجه مصوب.