برنامه های کمیته حقوقی و داوری

  • ایجاد مرکز صلح و داوری با همکاری دیگر تشکل‏های حرفه‏ای و صنعتی فراگیر؛
  • بررسی وضعیت قوانین و مقررات و روش اعمال آن‌ها در ایران و جهان در ارتباط با اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی در سطح فرد و بنگاه؛
  • ورود به موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‏کننده در ایران و تعامل با دولت و مجلس در ارتباط با اصلاح قانون و مکانیزم‌های اجرایی آن؛
  • ترجمه، تلخیص و انتشار کتاب قانون خرید و تامین supply) The Law of Purchase and)
  • مطالعه و برنامه‌ریزی و جمع‏آوری منابع برای ایجاد مرکز مشاوره حقوقی در انجمن.