چشم انداز

در افق سال ۱۴۰۷ انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان تشکلی است برخوردار از دانش و تجربه و موفقیت جهانی و مرجع ملی درتعیین ، تدوین و نشر مبانی، مفاهیم و معیارهای اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی – مرکز توسعه استقرار استانداردهای نظام مدیریت اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی و مشاغل . دارنده مدل بومی ارزیابی سازمان ها در مبتنی بر معیارهای پذیرفته شده جهانی و مجری جوایز ملی اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی.

ماموریت :

گسترش، ترویج ، اشاعه، و نهادینه سازی اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی در کلیه فعالیت های اقتصادی و محیط کسب و کار ایران.

آرمان:

ارتقای فرهنگ اخلاق سازمانی، اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی و روش‌های تحقق آن در محیط کسب و کار در بنگاه های تولیدی و خدماتی، تشکل های اقتصادی، سازمان های دولتی و نهادهای غیر انتفاعی و مردم نهاد کشور.

ارزش های بنیادی:

  • انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان با آگاهی از نقش موثر خود در جامعه و بویژه در بین فعالان اقتصادی و اهمیتی که فعالیت هایمان در ارتقای اخلاق حرفه ای ، اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی دارد خود را ملزم به رعایت اصول و ارزش های زیر می داند:
  • تعهد و مسئولیت پذیری : رعایت اصول اخلاقی، دلسوزی، وفاداری و محرمانگی در تصمیم ها و اقدامات انجمن و پاسخگو بودن در قبال آن ها.
  • احترام و کرامت : به رسمیت شناختن و درنظر داشتن حقوق دیگران و حفظ کرامت انسانی بر محور احکام الهی و معیارهای جهانی.
  • اعتماد و صداقت : شفافیت و حسن نیت در قبال دیگران و جلب اطمینان آن ها از طریق انطباق پندار، گفتار و کردار با معیارهای پذیرفته شده جهانی و همچنین پیش بینی پذیر بودن رفتارها.
  • خلاقیت و نوآوری : خلق، ارایه و اجرای ایده های جدید در راستای بهبود عملکرد در حوزه اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی .
  • مشارکت پذیری: تشویق، ترغیب، دعوت و استقبال از همراهی، حضور و شرکت افراد، بنگاه ها، تشکل ها و سازمان ها به صورت ساختاریافته در فعالیت های انجمن در حوزه توسعه اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی.

رویکردی بر اساسنامه:

به منظور ارتقای اخلاق کسب و کار ، اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی و اجرای آن در کسب و کار و بنگاههای اقتصادی کشور و نهادینه شدن آن به منظور کمک به توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی، کشور و در راستای اجرائی شدن ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان با اهداف ده گانه در ۴۱ ماده قانونی با ثبت در وزارت کشور در ۱۳۹۶ تاسیس گردید.