لیست اعضای هیئت مدیره و بازرسان انجمن به شرح زیر می باشد.

فرزین انتصاریان
رئیس هیئت مدیره
سعید جابر انصاری
نائب رئیس هیئت مدیره
علی نقیب
عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه ‏دار
محمد مهدی راسخ
عضو اصلی هیئت مدیره
محمد حسین فلاح
عضو اصلی هیئت مدیره
سید حسین سلیمی
عضو اصلی هیئت مدیره
سید ضیاء الدین خرمشاهی
عضو اصلی هیئت مدیره
سیده محبوبه امینی
عضو علی‌البدل هیئت مدیره - مدیر عامل انجمن
بهنوش امیریگانه
بازرس اصلی
رحمان حسنی
بازرس علی‌البدل

اعضای هیئت مدیره و بازرسان انجمن در دوره اول

ردیفنام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگی
۱محسن خلیلی عراقی۷سید حسین سلیمی
۲فرزین انتصاریان۸بهنوش امیر یگانه
۳سعید جابر انصاری۹جهانبخش شیرازی
۴علی نقیب۱۰احمد شعبانی فرد
۵محمد مهدی راسخ۱۱حسین حقگو
۶نصراله محمد حسین فلاح۱۲رحمان حسنی