پرونده خون های آلوده ازدیدگاه اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی بررسی شد

انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی با مشارکت انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان و گروه روانشناسی اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران ،در هفتادمین نشست از مجموعه یکشنبه…
ادامه مطلب ...

نشست” اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت اجتماعی و خیر عمومی در کنشگری اجتماعی

انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی‌ با مشارکت انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان،گروه روانشناسی اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران و موسسه دادفران شکیبا‌، در نظر…
ادامه مطلب ...

فراخوان همکاری انجام طرح پژوهشی

فراخوان همکاری انجام طرح پژوهشی: انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان در نظر دارد در درحوزه‌ ی طراحی نظام‌ مدیریت اخلاق کسب و کار، پژوهشی با عنوان "تبیین مبانی و معیارهای اخلاق…
ادامه مطلب ...