آدرس انجمن:
تهران، ونک، خیابان برزیل شرقی، نبش بن بست نارنج، پلاک ۴/۲، طبقه دوم

تلفن: ۸۸۷۹۷۵۴۴

نمابر: ۸۸۷۹۷۶۵۷

کدپستی: ۱۴۳۵۷۶۳۴۳۸

آدرس الکترونیکی: info@ethicssociety.ir