نشریات

اخلاق کسب و کار و بازاریابی اخلاقی ضرورت اجتناب ناپذیر سازمانهای تجاری

اخلاق کسب و کار و بازاریابی اخلاقی ضرورت اجتناب ناپذیر سازمانهای تجاری گزارش - مجله فرصت - بهار ۱۳۹۱ - سال دوم شماره دوم دکتر سعید آیباغی اصفهانی، آرش حسنی نژاد و مجتبی نیک آئین

تاسیس اخلاق کسب و کار بصورت رشته علمی

نویسنده با بررسی ادبیات موجود اخلاق کسب و کار و رویکردهای گوناگون آن در جهان نشان می‌دهد، اخلاق کسب و کار با چالش‌های عملی و نظری متعدّدی روبه‌رو است و با پیشرفت جهانی‌شدن در آینده، این چالش‌ها پیچیده‌تر خواهند شد. رویکردهای متفاوت به اخلاق…